Град Крушевац је, уз безрезервну подршку градских челника, покренуо иницијативу још 2012. год. и створио предуслове за формирање Пољопривредног факултета у Крушевцу, Универзитета у Нишу. Увиђајући потребу и значај формирања Пољопривредног факултета у свом саставу, Универзитет у Нишу се укључио и функционално у решавање транзиционих проблема друштва ширег руралног подручја које гравитира ка Нишу као универзитетском центру. Основна намера Протокола је да се на будућем Факултету стичу знања и вештине потребне за профитабилну производњу хране, искоришћавањем обновљивих природних ресурса, уз заштиту околине, очувања руралних подручја и природног наслеђа у својој широј околини.

ucionica
hodnik


Модернизација наше пољопривреде зависиће у значајној мери од процеса дифузије и увођења иновација, знања и технологија. Неки од чинилаца за унапређење пољопривредне производње односе се и на обележја глобалног друштвеног система, а неки на село као друштвену заједницу, сеоску породицу и газдинство и социо-културна обележја сељака-фармера (Петровић и сар. 2004). Будући да су сеоске заједнице део глобалног друштва и деле његову судбину, оне су по много чему врло специфични друштвени организми, посебно када је реч о променама у селу и пољопривреди.

svecana salaЗбог тога је процес ширења (дифузије) и увођења (адопције) иновација, знања и технологија - који се, иначе, налази у средишту друштвених промена у сеоским заједницама - веома сложен и противуречан процес. Ширење и прихватање иновација, знања и технологија, најчешће се одвија спонтано. Међутим, за савремена друштва, којима тежимо, савремена села и модерну пољопривреду, веома је битно да се тај процес планира и усмерава, како на глобалном и регионалном нивоу, тако и на нивоу појединачних сеоских колектива.

Радне групе састављене од стручњака из релевантних области, формиране на иницијативу најужег руководства Универзитета у Нишу и Града Крушевца, припремила су елаборат, где су сажето и прецизно сагледани сви аспекти успешне реализације идеје формирања Пољопривредног факултета у оквиру Универзитета у Нишу и студијске програме. По добијању позитивног мишљења Националног савета за високо образовања и надлежних министарстава, Влада Републике Србије дана 11.05.2017. год. донела је Одлуку о оснивању Пољопривредног факултета у Крушевцу, Универзитета у Нишу, под бројем 05 бр. 02-02-4117/2017 и именовала привремене органе управљања и руковођења. Привремени савет Факултета је на својим седницама усвојио Статут Пољопривредног факултета у Крушевцу, Универзитета у Нишу, студијске програме и остала акта потребна за функционисање Факултета.

Сенат Универзитета у Нишу је на седници одржаној 10.07.2017. год. усвојио Одлуку о доношењу студијских програма основних академских студија: Сточарство, Ратарство и повртарство и Воћарство и виноградарство.